Loading...

Word ནང་གི་བོད་ཡིག་ཐིག་ཕྲེང་མར་ལྷུང་བ་སོགས་དཀའ་ཁག་ཅིག མཚམས་རེར་སྒེའུ་ཁུང་གསར་པ་བརྗེ་བ་དང་། ཡང་ན་ Word མཉེན་ཆས་གསར་པ་ནང་འཇུག་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན། དེ་དུས་ཁྱོད་ཀྱིས་ Word ཁ་ཕྱེས་ལ། གཡོན་གྱི་དཀར་ཆག་ལས་མར་ཕྱོགས་ལ་ Word Options ཟེར་བའི་ནང་ལ་སོང་།

དེ་ནས་ Word Options ཟེར་བའི་ནང་ལ་སོང་།

དེ་ནས་སྐད་ཡིག་སྒྲིག་གནས་ Language Settings ཟེར་བ་དེའི་ནང་ལ་སོང་།

དེ་ནས་ Available editing languages ཟེར་བ་དེའི་ནང་ལ་སོང་ནས་བོད་ཡིག་འདེམ་དགོས། 

དེ་ནས་ Tibetan (PRC) ཟེར་བའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་དེ་ནོན་ལ་ནང་དུ་སྣོན་མ་བྱེད་པ་ Add ཟེར་བ་དེ་ནས་ནོན་ལ་སྐད་ཡིག་སྣོན་མ་བྱོས།

 

དེ་ནས་བོད་ཡིག་ Tibetan (PRC) (limited support) ཟེར་བ་དེའི་སྟེང་ནོན་ལ་གཤམ་གྱི་ Ok ཟེར་བ་དེ་ནས་ནོན།

དེ་ནས་Ok ནས་ནོན།

དེ་ནས་ཡང་ OK ནས་ནོན་དང་འགྲིག་པ་རེད། དེའི་རྗེས་ངེས་པར་་Word སྒོ་རྒྱབ་ནས་ཅུང་ཙམ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཕྱེས་དང་ཆ་ཚང་འགྲིག་ཡོད།